Regulamin korzystania z aplikacji Neuroforma w wersji demo

§ 1
Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zakres korzystania z aplikacji webowej Neuroforma w wersji demo („Aplikacja”), dostarczanej przez Titanis spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, ul. Puławska 12/3, 02-566 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000429041, NIP: 5213634814, REGON: 146242218, właściciela marki Neuroforma (dalej jako: „Neuroforma”).
 2. Aplikacja dostarczana jest Użytkownikowi Aplikacji („Użytkownik”) zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu („Regulamin”), a korzystając z Aplikacji (niezależnie od funkcji, z których korzysta Użytkownik oraz wersji Aplikacji), Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z postanowieniami Regulaminu oraz wyraża zgodę na jego treść i zobowiązuje się do jego przestrzegania.
 3. Regulamin zostaje nieodpłatnie udostępniony Użytkownikowi przed przystąpieniem do świadczenia Usługi poprzez opublikowanie na stronie internetowej pod linkiem: https://app.neuroforma.pl/regulamin
 4. Administratorem Aplikacji świadczącym usługę określoną w Regulaminie jest Neuroforma.
 5. Kontakt z Neuroforma we wszelkich sprawach związanych z działaniem Aplikacji jest możliwy za pomocą poczty elektronicznej na adres: kontakt@neuroforma.pl

§ 2
Przeznaczenie Aplikacji

 1. Celem Aplikacji jest pomoc w samodzielnym wykonywaniu przez Użytkownika, w warunkach domowych, ćwiczeń z zakresu rehabilitacji, wyświetlanych za pośrednictwem Aplikacji.
 2. Aplikacja i pozyskane na jej podstawie informacje nie mogą być traktowane jako porady lekarskie oraz nie zastępują porady lekarza, fizjoterapeuty lub innego pracownika służby zdrowia.
 3. Dla poprawnego działania Aplikacja, przy pomocy przeglądarki internetowej oraz specjalnych algorytmów, wykorzystując wyłącznie urządzenie Użytkownika, identyfikuje ruchy Użytkownika przed ekranem oraz poprawność wykonywanych przez niego ćwiczeń w czasie rzeczywistym. Przetwarzane w ten sposób dane nie pozwalają na identyfikację wizerunku Użytkownika ani nie są nigdzie udostępniane. Nagrywanie i zapisywanie przebiegu ćwiczenia przy wykorzystaniu kamery odbywa się wyłącznie na życzenie Użytkownika i po uzyskaniu jego zgody.
 4. Użytkownik korzysta z Aplikacji na własne ryzyko i odpowiedzialność. Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności za sposób oraz skutki korzystania z Aplikacji lub uzyskanych w związku z jej używaniem informacji, w szczególności Neuroforma nie odpowiada za uszkodzenia ciała, rozstrój lub pogorszenie stanu zdrowia, do których doszłoby w wyniku korzystania z Aplikacji.

§ 3
Użytkownik

 1. Użytkownikiem jest osoba fizyczna.
 2. Użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych albo niepełnoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, o ile korzysta z Aplikacji za zgodą przedstawiciela ustawowego – rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego.
 3. W celu korzystania z Aplikacji przez osobę niepełnoletnią lub nieposiadającą pełnej zdolności do czynności prawnych, w formularzu rejestracji należy wskazać ten fakt, a także imię, nazwisko i adres e-mail rodzica lub przedstawiciela ustawowego. Na wskazany tak adres e-mail zostanie przesłany email wraz z linkiem aktywacyjnym oraz Regulaminem korzystania z Aplikacji. Klikniecie linku przez rodzica lub innego przedstawiciela prawnego będzie równoznaczne z udzieleniem przez niego zgody na korzystanie przez niepełnoletniego lub nieposiadającego pełnej zdolności prawnej Użytkownika z Aplikacji.

§ 4
Zalecenia dla Użytkowników

 1. Użytkownikom zaleca się, aby w przypadku jakichkolwiek chorób (lub ich podejrzenia), przed przystąpieniem do korzystania z Aplikacji zasięgali porady lekarskiej.  
 2. Użytkownikom zaleca się także, aby przed rozpoczęciem wykonywania ćwiczeń w ramach telerehabilitacji, zmianą sposobu rehabilitacji lub podjęciem jakiejkolwiek innej decyzji dotyczącej leczenia lub ich zdrowia zasięgali porady lekarskiej i w żadnym przypadku nie opóźniali uzyskania takiej porady z powodu treści, które przeczytali lub uzyskali w ramach korzystania z Aplikacji.
 3. Użytkownikom zaleca się także, aby w przypadku pogorszenia samopoczucia, zaostrzenia objawów chorób, wystąpienia nowych objawów, wystąpienia skutków ubocznych prowadzonych ćwiczeń, a także w każdym przypadku gdy ich stan zdrowia budzi niepokój bądź ulegnie zmianie zasięgali niezwłocznie porady lekarza.  

§ 5
Korzystanie z Aplikacji

 1. Z Aplikacji można korzystać za pośrednictwem przeglądarki internetowej zainstalowanej na komputerze domowym lub laptopie lub urządzenia mobilnego z dostępem do łącza internetowego.
 2. W celu uzyskania dostępu do Aplikacji niezbędne jest założenie konta Użytkownika w panelu „Rejestracja”. Dane osobowe niezbędne do przeprowadzenia prawidłowej rejestracji to: imię, nazwisko, adres e-mail, a także imię, nazwisko i adres e-mail rodzica lub innego przedstawiciela ustawowego w sytuacjach opisanych w § 3 ust. 2 i 3.
 3. Korzystanie z Aplikacji wymaga każdorazowego logowania Użytkownika.
 4. Aplikacja przeznaczona jest do osobistego i niekomercyjnego użytku. Aplikacja nie może być udostępniana innym osobom. Na Użytkowniku spoczywa obowiązek zapewnienia poufności hasła do konta Użytkownika i zabezpieczenia Aplikacji przed dostępem innych osób.
 5. Użytkownik może w dowolnej chwili zakończyć korzystanie z Aplikacji poprzez wylogowanie się z Aplikacji lub jej zamknięcie. Użytkownik ma też możliwość trwałego usunięcia konta w Aplikacji, co wiąże się z trwałym i nieodwracalnym usunięciem danych Użytkownika.
 6. Wymagania techniczne niezbędne do prawidłowego korzystania z Aplikacji to:
 1. posiadanie komputera domowego lub laptopa z aktualną wersją systemu operacyjnego Windows lub IOS;
 2. posiadanie kamery internetowej;
 3. dostępem do sieci internet.
 1. Neuroforma dokłada starań, aby korzystanie z Aplikacji było możliwe dla użytkowników wszystkich popularnych przeglądarek oraz typów połączeń internetowych, jednakże Neuroforma nie gwarantuje i nie odpowiada za to, że każda kombinacja tych czynników umożliwia korzystanie z Aplikacji. W przypadku korzystania z Aplikacji na urządzeniu mobilnym, Neuroforma nie gwarantuje prawidłowości funkcjonowania Aplikacji.
 2. Neuroforma nie odpowiada za zakłócenia w świadczeniu Usługi spowodowane:
 1. nieprawidłowym funkcjonowaniem urządzenia lub systemu operacyjnego;
 2. nieprawidłowym funkcjonowaniem łącza internetowego,
 3. działaniem osób trzecich,
 4. przyczynami niezawinionymi przez Neuroforma.
 1. Neuroforma jest uprawniona, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika, do spowodowania przerw lub zakłóceń w dostępności i korzystaniu z Aplikacji, w szczególności jeżeli jest to spowodowane przyczynami technicznymi (takimi jak: naprawa, rozbudowa, modyfikacja lub konserwacja sprzętu albo oprogramowania) lub przyczynami niezawinionymi przez Neuroforma (takimi jak: siła wyższa, działania lub zaniechania osób trzecich). Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika poniesione w związku z powyższymi okolicznościami.
 2. Neuroforma jest uprawniona, bez uprzedniego powiadamiania Użytkownika, do zmiany wersji Aplikacji w celu poprawy błędów lub dodawania nowych funkcjonalności Systemu oraz do zaprzestania świadczenia Usługi w każdym momencie.
 3. Neuroforma zastrzega sobie prawo do zawieszenia dostępu do Aplikacji lub usunięcia konta Użytkownika w przypadku korzystania przez niego z Aplikacji w sposób niezgodny z  prawem lub z niniejszym Regulaminem, a także w przypadku braku aktywności w Aplikacji przez okres 12 miesięcy.
 4. Korzystanie z Aplikacji jest nieodpłatne, jednakże Użytkownik może zostać obciążony kosztami transmisji danych związanych z wykorzystywaniem przez Aplikację połączenia z internetem. Koszty transmisji danych zależą od cennika operatora telekomunikacyjnego, z którego usług korzysta Użytkownik. 
 5. Użytkownik ma możliwość dokonania dobrowolnej wpłaty na poczet rozwoju Aplikacji na rachunek bankowy Neuroforma wskazany w Aplikacji.

§ 6
Dane osobowe

 1. Korzystanie z Aplikacji wymaga przetwarzania danych osobowych Użytkownika.
 2. Administratorem danych osobowych jest Neuroforma. Kontakt z Administratorem jest możliwy na dane kontaktowe wskazane w § 1 powyżej.
 3. W związku z korzystaniem z Aplikacji zbierane są następujące dane osobowe:
  1. dane niezbędne dla utworzenia konta Użytkownika:
   • imię i nazwisko;
   • adres e-mail;
  2. w przypadku korzystania z Konta Użytkownika założonego dla osoby niepełnoletniej, dodatkowo:
   • imię i nazwisko rodzica lub przedstawiciela ustawowego;
   • adres e-mail rodzica lub przedstawiciela ustawowego;
  3. w przypadku dokonania płatności za Aplikację:
   • nr rachunku bankowego;
   • nr karty płatniczej;
  4. dane związane z funkcjonowaniem Aplikacji:
   • poziom trudności ćwiczenia wykonywanego przez Użytkownika;
   • ilość punktów uzyskanych za wykonanie ćwiczenia;
   • czas reakcji Użytkownika;
   • pozostałe dane statystyczne związane z wykonywaniem danego ćwiczenia oraz funkcjonowaniem Aplikacji;
  5. ponadto, Użytkownik ma możliwość dobrowolnego zapisania w Aplikacji następujących danych:
   • nagrań video wykonanych przez siebie ćwiczeń – wyłącznie w przypadku udzielenia wyraźnej zgody;
   • danych dotyczące zdrowia Użytkownika, w tym w szczególności posiadanych schorzeń – wyłącznie w przypadku udzielenia wyraźnej zgody;
   • notatek i wiadomości.

Dane podane dobrowolnie przez Użytkownika są zapisywane w Aplikacji wyłącznie na jego użytek. W przypadku wyrażenia przez Użytkownika zgody na przetwarzanie nagrań video oraz danych dotyczących zdrowia, mogą być one wykorzystane do uruchomienia dodatkowych funkcjonalności Aplikacji, takich jak dostosowywanie ćwiczeń do indywidualnej sytuacji Użytkownika, wyświetlanie zaleceń i rekomendacji dotyczących przebiegu telerehabilitacji.

 1. Dane osobowe Użytkownika przetwarzane są w następującym celu:
  1. świadczenia na rzecz Użytkownika usług za pomocą Aplikacji oraz utrzymania, polepszania i rozwijania usług i Aplikacji oraz jej poszczególnych elementów - w oparciu o umowę, którą Użytkownik zawiera z Neuroforma akceptując Regulamin korzystania z Aplikacji, a w przypadku danych dotyczących wizerunku video oraz zdrowia - w oparciu o wyraźną zgodę;
  2. odpowiedzi na zapytania kierowane do Neuroforma za pośrednictwem e-mail lub innych kanałów komunikacji – w oparciu o prawnie uzasadniony administratora danych;
  3. analizy sposobu korzystania z Aplikacji, a także poprawy jej funkcjonowania – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych;
  4. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa - w oparciu o te przepisy;
  5. dochodzenia i obrony przed roszczeniami, przed sądami i organami administracji oraz poza nimi – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych;
  6. marketingu produktów i usług Neuroforma - w oparciu o zgodę Użytkownika, którą można w każdej chwili wycofać.
 2. Dane osobowe Użytkownika mogą być udostępniane przez Neuroforma podmiotom świadczącym usługi z zakresu telekomunikacji w związku z przekazywaniem danych z wykorzystaniem sieci internet, podmiotom zarządzającym infrastrukturą teletechniczną Neurofoma, administratorom serwerów, na których dane są przechowywane w związku z wykonywaniem przez nie usług zarządzania infrastrukturą teletechniczną lub zarządzania serwerami. Dane niestanowiące danych osobowych mogą być przekazywane podmiotom prowadzącym badania naukowe  .
 3. Dane osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane automatycznie w systemach teleinformatycznych na potrzeby funkcjonowania Aplikacji.
 4. Dane osobowe Użytkowników nie są przekazywane poza terytorium Unii Europejskiej.
 5. Dane osobowe Użytkowników nie są przedmiotem profilowania.
 6. Użytkownikom przysługuje prawo do żądania informacji o sposobie pozyskania i zakresie przetwarzanych danych osobowych oraz celach tego przetwarzania, informacji o podmiotach, którym przekazywane są dane, a także prawo do  żądania usunięcia danych osobowych, ich zmiany, poprawiania lub sprostowania oraz wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych w każdym momencie w zakresie, w jakim zgoda ta została udzielona. Do wszelkich żądań dotyczących danych osobowych Neuroforma odnosić się będzie w terminie 30 dni od dnia ich otrzymania. W przypadku, gdy Użytkownik uzna, że jego prawa w zakresie przetwarzania danych osobowych zostały naruszone, przysługuje mu uprawnienie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Polsce.
 7. Neuroforma wykorzystuje odpowiednie środki organizacyjne, techniczne i administracyjne, mające na celu ochronę danych osobowych. Neuroforma nie może jednak zagwarantować pełnego bezpieczeństwa danych gromadzonych na urządzeniu, na którym zainstalowana jest Aplikacja oraz bezpieczeństwa  transmisji danych przez Internet.

 

§ 7
Prawa autorskie

 1. Użytkownik otrzymuje niewyłączną, niepodlegającą przeniesieniu, odwołalną licencję na korzystanie z Aplikacji na komputerze domowym, laptopie bądź urządzeniu mobilnym, w zakresie utrwalania Aplikacji poprzez zapis jej w pamięci urządzenia, na którym została zainstalowana, odtwarzania jej na tym urządzeniu, utrwalania danych udostępnianych przez Aplikację w pamięci urządzenia, ich kopiowania, reprodukcji w formie cyfrowej. Licencja ograniczona jest terytorialnie do terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Licencja wygasa z chwilą usunięcia lub zawieszenia konta Użytkownika w Aplikacji.
 2. Żaden element Aplikacji nie może być poddawany metodom projektowania opartym na analizie konstrukcji, demontowany, dekompilowany, kopiowany, przepisywany, przechowywany w systemie odzyskiwania, tłumaczony na żaden język lub język komputerowy, ponownie przesyłany w żadnej formie ani w żaden sposób (elektronicznie, mechanicznie, za pomocą reprodukcji fotograficznej, poprzez nagrywanie lub w inny sposób) odsprzedawany ani ponownie rozpowszechniany. Użytkownik nie może wykorzystywać ani przedstawiać żadnych znaków handlowych lub oznaczeń Aplikacji stanowiących własność Neuroforma.

 

§ 8
Reklamacje

 1. Użytkownik może kierować reklamacje w razie niezgodnego z Regulaminem działania Aplikacji na adres mailowy: kontakt@neuroforma.pl
 2. Reklamacja dotycząca nieprawidłowego działania Aplikacji powinna zawierać co najmniej następujące informacje: adres e-mail, który Użytkownik wskazał przy rejestracji do Aplikacji, imię i nazwisko Użytkownika oraz wskazywać czas i szczegółowe okoliczności wystąpienia problemu. W przypadku wystąpienia komunikatu błędu konieczne jest przekazanie jego dokładnej treści. Reklamacja powinna zostać złożona niezwłocznie po wystąpieniu problemu.
 3. Reklamacje będą rozpatrzone niezwłocznie, nie później niż w terminie 30 dni od daty doręczenia Neuroforma. W przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych badań Neuroforma zastrzega sobie możliwość przedłużenia tego czasu do 60 dni.
 4. W przypadku, gdy złożona reklamacja zawiera braki uniemożliwiające jej rozpatrzenie, Neuroforma, o ile uzna, że jest to konieczne dla prawidłowego rozpatrzenia reklamacji, niezwłocznie wezwie reklamującego do jej uzupełnienia, określając termin, nie krótszy niż 7 (siedem) dni i zakres tego uzupełnienia z pouczeniem, że nieuzupełnienie reklamacji w określonym terminie spowoduje pozostawienie reklamacji bez rozpoznania. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego terminu reklamację pozostawia się bez rozpoznania.
 5. Odpowiedź na reklamację Neuroforma kieruje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 8
Postanowienia końcowe

 1. Neuroforma zastrzega, że Aplikacja i inne materiały udostępniane na stronie internetowej Aplikacji oraz przyjęty układ i dobór kolorów na tej stronie, stanowią przedmiot ochrony prawa autorskiego i praw pokrewnych. Wszelkie próby ich kopiowania lub wykorzystywania w dowolnych celach bez wiedzy i zgody Neuroforma stanowią naruszenie prawa oraz zagrożone są sankcjami przewidzianymi w przepisach prawa.
 2. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenie praw własności intelektualnej osób trzecich.
 3. Neuroforma jest uprawniona do powierzenia swoim podwykonawcom czynności z zakresu udostępnienia i obsługi Aplikacji.
 4. Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych w Aplikacji.
 5. Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania usługi lub innych świadczeń, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło z winy nieumyślnej. Ponadto Neuroforma nie odpowiada za działania i zaniechania innych Użytkowników.
 6. Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z braku aktywnej obsługi Plików Cookies przez Użytkownika.
 7. Neuroforma nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści Użytkownika.
 8. Regulamin stanowi całość umowy pomiędzy Użytkownikiem a Neuroforma w zakresie użytkowania Aplikacji oraz treści w niej zawartych.
 9. Zmiana Regulaminu następuje poprzez zaktualizowanie Aplikacji oraz określanie daty wejścia w życie nowej wersji Regulaminu. Informacja o nowej wersji Regulaminu zostanie zamieszczona w Aplikacji.
 10. Korzystanie z Aplikacji po wprowadzeniu nowej wersji Regulaminu stanowi zgodę na zmianę Regulaminu.
 11. W razie sporów powstałych w związku z korzystaniem z Systemu sądem właściwym jest sąd właściwy dla siedziby Neuroforma.